Management Portfolio
  • Schools

    Fung Kai Innovative School

    Fung Kai Innovative School is situated at Shek Kip Mei Estate with 16,039 square metres GFA.

top